:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
การตั้งค่าหน้ากระดาษ การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นางมะยุรี สมบูรณ์
ลืออำนาจวิทยาคม
( 504 )
การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปทรงแก้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นางจีรวรรณ คำประเสริฐ
สำโรงวิทยาคาร
( 291 )
การประกบชิ้นงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นางจีรวรรณ คำประเสริฐ
สำโรงวิทยาคาร
( 213 )
การพัฒนาทักษะการคิด (thinking skill) คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นางมะยุรี สมบูรณ์
ลืออำนาจวิทยาคม
( 219 )
โปรแกรมสแคช คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
ครูมณีรัตน์ สายราช
มัธยมตระการพืชผล
( 335 )
การ Mask Layers การสร้างภาพกราฟฟิก การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัด
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 358 )
การอัพโหลดงานวิดีโอสู่ Youtube คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นายกิตติชัย อรจุล
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 242 )
การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรี
หัวตะพานวิทยาคม
( 244 )
การแบ่ง Frame การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaver การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นายอนุสรณ์ ฤกษ์บางพลัด
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 384 )
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2558
นางนันทพร ร่วมสุข
เขื่องในพิทยาคาร
( 354 )
เริื่อง การแปรรูปอาหาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นางพิมพ์ภัทร ภาโยธี
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 252 )
การแกะสลัก การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายสมประสงค์ สีสัญ
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 231 )
เรื่องการประกอบผลิตภัณฑ์ ชั้น ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 103 )
การสร้างชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นางปราณี เพชรพันธ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 116 )
การสร้างแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวด้วย motion tweening การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายแสงทอง เหล่าสิงห์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 140 )
วิวัฒนาการข้าว เกษตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายแสงชัย สมงาม
ชานุมานวิทยาคม
( 140 )
การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายแสงทอง เหล่าสิงห์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 212 )
สมรรถนะและลักษณะในการทำงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายณรงค์ศักดิ์ นางาม
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 189 )
การทำลิงค์เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายอาิตย์ คู่แก้ว
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 125 )
อาหารเวียดนาม อาหารอาเซียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นางสาวนุจรินทร์ พะวัง
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 168 )
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์
โนนกุงวิทยาคม
( 162 )
ตัดต่อภาพ โปรแกรมกราฟิก การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
ฉัตรยา ป้องสิงห์
หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
( 189 )
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
จันทิมา ทองใบ
เชียงแก้ววิทยาคม
( 108 )
การสร้างไวนิลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
นางนภาพร บัวทอง
ลืออำนาจวิทยาคม
( 70 )
อาหารในประเทศอาเซียน งานบ้าน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/2558
นางมะยุรี สมบูรณ์
ลืออำนาจวิทยาคม
( 76 )
การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms Powerpoint ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
นายชนก พุ่มศฤงฆาร
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 61 )
การติดตั้งจำลองเซิฟเวอร์ การออกแบบเว็บไซต์ด้วยCMS การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ลือคำหาญวารินชำราบ
( 71 )
เทคโนโลยีสะเต็ม เทคโนโลยีสะเต็ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
นางวาสนา เกษียร์
ลือคำหาญวารินชำราบ
( 89 )
ดอกไม้สมุนไพร การงานอาชีพ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
นางจิระประภา กนกวันชัยกุล
มัธยมตระการพืชผล
( 77 )
งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น การทำดอกไม้จากใบตาล การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1/2559
นางกาญจนา สีลาไหม
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
( 100 )
  จำนวนทั้งหมด : 30 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::