:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
คำทับศัพท์ ( 175 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ติว โอเน็ต ( 174 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 189 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การหาหัวข้อเรื่องจาก topics ( 107 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การหาคำตอบของสมการกำลังสอง ( 52 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ ( 116 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ( 108 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การเขียนอธิบาย ( 58 )
วิชา : ท23101 ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การเขียนโปรแกรม ( 238 )
วิชา : คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
Story Telling ( 96 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การแยกตัวประกอบของพหุนาม ( 305 )
วิชา : คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความสามารถในการรีดิวซ์และออกซิไดส์ ( 135 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา   วันเวลา : 1 ก.ย.2559 [09:45:49]    เยี่ยมชม : 52
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 6
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 13 พ.ย.2558 [19:01:16]    เยี่ยมชม : 148
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด (ช่วงบ่าย) การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี ICT ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (รุ่นที่ 3-4 ) วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณหอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:48:23]    เยี่ยมชม : 127
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทานระดับประเทศ นางสาวกวินนา คูณเลสา
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 15 ส.ค.2558 [07:26:31]    เยี่ยมชม : 211
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น ตามโครงการ "มารยาทงาม นามนารีนุกูล"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [11:39:03]    เยี่ยมชม : 173
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์คณะดรุณการ (สีเหลือง) "117 ปี นารีนุกลเกมส์"59 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:16:10]    เยี่ยมชม : 19
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : บรรยายพิเศษการนำระบบ DLIT ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ( อุบลราชธานี - อำนาจเจริฐ )
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [13:53:31]    เยี่ยมชม : 207
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด คณะศึกษาดูงานโครงการ DLIT สพม.29 จาก สพป.ชุมพร เขต1
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:28:56]    เยี่ยมชม : 122
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 560 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 393 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 361 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 374 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 394 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 375 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 505 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 390 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 391 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 392 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 85 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 300 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 3 เมื่อวานนี้ : 36 เดือนนี้ : 1,190 เดือนที่ผ่านมา : 1,311 ปีนี้ : 7,652 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::